Trường THCS Văn Đức - Gia Lâm - Hà Nội
Thôn Trung Quan - Văn Đức - Gia Lâm - Hà Nội
THCS Văn Đức